PDPA

PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฏหมายที่ออกมาเพื่อ ไม่ให้ หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ก็ตาม น…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ
ตู้ปันสุข

ตู้ปันสุข จากชมรมพัฒนาชุมชน ภาคอีสาน

ความเป็นมา ตู้ปันสุข จากชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอีสาน เริ่มจากประธานชมรมพัฒนาชุมชน…..

คลิกเพื่ออ่านต่อ